Stuur een bericht

  • +31 (0)6 152 162 35
  • Mr JM de Kempenaersingel 75
  • info@odpg.nl
Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bij GOB Onder de Pannen staan kinderen, ouders en gastouders centraal. Wij staan dan ook altijd open voor jouw opmerkingen of suggesties. Je kunt van ons altijd snel en duidelijk antwoord verwachten op je vragen of klachten. Door middel van signalering kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Gastouderbureau Onder de Pannen spant zich in om alle benodigde informatie aan zowel ouders als gastouders te verstrekken. We bieden ondersteuning, pedagogische begeleiding, geven advies en bieden bemiddeling bij het vinden van vraag- en gastouders. Allemaal diensten waarbij fouten gemaakt kunnen worden, of waar communicatiestoornissen kunnen optreden. Wanneer dit volgens jou het geval is vragen wij je om je onvrede kenbaar te maken aan de direct betrokkene, om haar in staat te stellen jouw onvrede weer weg te nemen.

Als praten met degene tegen wie je de klacht richt zich niet (meer) lukt, dan kun je de klacht indienen bij de coördinator van het gastouderbureau. Die is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. De klacht kan ingediend worden met behulp van het Klachtenformulier. De coördinator zal de klacht zorgvuldig onderzoeken. De coördinator zal zich wenden tot de direct betrokkene, de direct betrokkene moet binnen twee weken reageren. De coördinator geeft na hoor en wederhoor een schriftelijke reactie waarin vermeld staat welke maatregelen worden genomen om de klacht te verhelpen en binnen welke termijn deze moeten zijn gerealiseerd. De klacht zal, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, echter binnen zes weken na het melden bij de coördinator van het gastouderbureau moet de klacht zijn opgelost. De coördinator verstrekt de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht en houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling.

Wanneer de klager niet tevreden is over het gegeven antwoord en/of de geboden oplossing, dan wordt de klager doorverwezen naar de geschillencommissie. Ons gastouderbureau is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie is ingesteld om klachten van personen die gebruik maken van de dienstverlening van Onder de Pannen te behandelen en daarover aanbevelingen te doen aan de houder van de kinderopvang-organisatie.

Je bent niet verplicht om je klacht eerst aan de coördinator van ons gastouderbureau voor te leggen, je kunt je ook direct richten tot de Geschillencommissie van de kinderopvang.

De gehele klachtenregeling kun je vinden links onderaan deze site, onder het kopje documentatie